MexonInControl voor Privacy

MexonInControl voor Privacy is een SaaS dienst waarmee iedere organisatie de voor de AVG benodigde registers kan opbouwen en onderhouden. Registers voor verwerkingsactiviteiten, verwerkers, verwerkersovereenkomsten, datalekken, security incidenten, risico's, maatregelen en natuurlijk Data Protection Impact Assessments.

30 dagen gratis toegang Plan een demo Meer info PDF MexonInControl
Laptop-New-Dashboard

Uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben organisaties diverse administratieve verplichtingen, zoals het bijhouden van een verwerkingsregister. Organisaties zijn begonnen die verplichtingen onder controle te krijgen met bijvoorbeeld Microsoft Excel, een hulpmiddel dat vaak voor lijstjes gebruikt wordt. Excel zorgde voor een voortvarend begin, maar is niet gemaakt voor AVG-registraties. Waardoor je o.a. niet de gewenste inzichten verkrijgt.

MexonInControl voor Privacy is een SaaS oplossing waarmee snel en met weinig inspanning de volgende stappen kunnen worden gezet om te voldoen aan de verplichtingen van de AVG.

MexonInControl is specifiek voor de AVG-administratie ontwikkeld. De keuze voor een inzichtelijk, betrouwbaar, overzichtelijk en transparant hulpmiddel is zeker wenselijk, zo niet vereist.


MexonInControl zorgt ervoor dat de eisen vanuit de AVG op een gebruiksvriendelijke manier nageleefd worden. Sinds ALDI dagelijks gebruik maakt van MexonInControl is de aantoonbaarheid van opzet, bestaan en werking van alle processen rondom de AVG gewaarborgd. Het voornaamste aspect is dat het nu mogelijk is om vanuit verschillende invalshoeken correlaties te leggen tussen verwerkingen, overeenkomsten en systemen met de daarbij behorende stakeholders.

Philippe den Arend - Information Security Manager - ALDI Nederland

Kennis en AVG-implementatie partners

MexonInControl wordt geimplementeerd natuurlijk door uw eigen organisatie, maar onze partners kunnen u daarbij ook nog verder ontzorgen

Zowel via ondersteunings-diensten als via abonnementen helpen zij uw organisatie om de AVG op orde te krijgen en nog misschien wel belangrijker te houden! Voor meer informatie over een partner kunt u hier rechts via een logo naar de website van de partner gaanIntegripro

AVG-administratie op orde brengen en houden

De AVG legt meer verantwoordelijkheid bij organisaties neer. Openheid, transparantie en verantwoordingsplicht zijn belangrijke thema’s rondom privacybescherming.

Iedere organisatie zal moeten onderzoeken in welke mate zij met de AVG te maken heeft. Concreet houdt dat in: het vaststellen of er gegevens over personen worden verwerkt. De conclusie van dit onderzoek moet worden vastgelegd, ook als er geen sprake is van het verwerken van persoonsgegevens!

Voor het onderzoeken (door middel van assessment) is het van belang inzicht te hebben of te krijgen in de verwerkingsactiviteiten. Het inrichten en correct vullen van het register van verwerkingsactiviteiten is een eerste activiteit waarmee direct aan een belangrijke eis vanuit de AVG kan worden voldaan.

Door het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA), onafhankelijk van de variant (klein of zeer uitgebreid), wordt duidelijker wat de actuele status is en waar aandacht aan moet worden geschonken.

Door een register van verwerkers en verwerkingsovereenkomsten te vullen komen ook deze onder controle. Omdat ook de samenhang tussen registraties kan worden vastgelegd ontstaat een solide basis om te voldoen aan de eisen van de AVG.

Inrichting naar organisatie

Iedere organisatie heeft branche specifieke kenmerken. MexonInControl voor Privacy kenmerkt zich o.a. door de hoge mate van flexibiliteit. Daarmee kunnen de registers worden ingesteld voor ieder type organisatie, met de begrippen die voor uw organisatie passend zijn. Dat geldt voor de benaming van velden en kolommen en ook voor de waardes die daar ingevuld kunnen of mogen worden. Ook bepaalt u zelf welke gegevens zichtbaar, verborgen of verplicht zijn.

MexonInControlvoorPrivacyScherm1
Datalekmelding MexonInControl-2

Assessments

MexonInControl bevat diverse assessments voor een vlot begin:
  • Pré scan: is een PIA noodzakelijk?
  • DPIA Checker (is een DPIA noodzakelijk?)
  • AP DPIA Checklist nieuwe verwerkingen
  • AP DPIA Checklist bestaande verwerkingen
  • (Vermoeden van een) data lek
  • (Vermoeden van een) security incident
  • Controle van genomen maatregelen bij een leverancier
  • Uitoefenen rechten van betrokkenen
Assessment templates kunnen naar behoefte worden aangepast of worden toegevoegd. Zo kunt u assessments opnemen in uw intranet- en internet-pagina's waarmee bijvoorbeeld een "Vermoeden van een datalek" kan worden aangemeld. Of u kunt assessments aan externe partijen toewijzen ter beantwoording. En dat allemaal met het taalgebruik van uw organisatie

Lees hier meer over de mogelijkheden van de assessments van MexonInControl