Mexon Technology Privacyverklaring

1.  Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door Mexon Technology B.V., gevestigd aan de Plesmanstraat 2, 3833 LA Leusden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31.047.430 én Mexon Technology BUIV met maatschappelijke zetel Plesmanstraat 2, 3833 LA Leusden, Nederland, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0818.804.813 (hierna: “Mexon Technology”), die gebruik maken van de gegevens of informatie verzameld via de volgende adressen : www.mexontechnology.be, www.mexontechnology.com, www.mexontechnology.de, www.mexontechnology.eu, www.mexontechnology.net, www.mexontechnology.nl, www.mexontechnology.org, www.mexontechnology.co.uk, www.mexon.be, www.mexon.fr, www.mexon.nl en www.mexon.co.uk (hierna : de “Website”) alsook via alle mogelijke sub-domeinen van deze Websites.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden. Indien u als bezoeker gebruik maakt van onze Website, indien u zich inschrijft of registreert via de Website, indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, een vraag stelt via het contactformulier of op een andere wijze gebruik maakt van onze Website, zullen wij alle gegevens die u ons meedeelt en op basis waarvan wij u kunnen identificeren (de “persoonsgegevens”) verzamelen en verwerken in overeenstemming met de Privacyverklaring en de geldende regelgeving.

Door gebruik te maken van de website van Mexon Technology of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u deze Privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de website en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

Mexon Technology kan deze Privacyverklaring op elk ogenblik, zonder voorafgaande verwittiging, wijzigen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of om haar dienstverlening te verbeteren.  We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

2.  Wat betekent “verwerking van gegevens” en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Met “verwerking van gegevens” bedoelen we het opslaan, verzamelen, bewerken, kopiëren, doorgeven en verwijderen van gegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Mexon Technology zelf en in het bijzonder de Nederlandse vestiging aangezien daar de gegevens worden verwerkt. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens is derhalve de toezichthoudende autoriteit. 

3.  Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen uw naam en uw contactgegevens zoals uw adres, e-mailadres, telefoonnummer of  gsm-nummer. Ook gegevens die we verkrijgen, al of niet via derden, of uit contracten, contactformulieren, enquêtes, wedstrijden, promoties, commerciële acties, betaalgegevens, bestellingen, (online) aankopen enz. houden we bij. Ook via het gebruik van onze websites, sociale media, respons per e-mail, en andere technologieën kunnen we gegevens over u verzamelen. Voor professionele klanten of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband (kunnen) opstarten, houden we ook de details van de contactpersonen bij. Mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten kunnen tegemoet komen, worden eveneens bijgehouden.
Kortom:

  • Gegevens die bezoekers achterlaten op onze website (naam, e-mail, telefoon).
  • Analytische gegevens die we verkrijgen door middel van cookies. Lees hier onze Cookieverklaring.
 • Gegevens van onze klanten.

We kunnen ook persoonsgegevens in ons bezit krijgen wanneer we andere bedrijven overnemen.

Mexon Technology vraagt of verzamelt nooit bewust persoonsgegevens van kinderen. Als Mexon Technology ontdekt dat het per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld van een kind, dan zal het de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit zijn bestanden.

4. Hoe lang worden deze persoonsgegevens bewaard?

Mexon Technology bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar en in elk geval niet langer dan wettelijk toegelaten is of noodzakelijk voor de in deze Privacyverklaring vermelde doeleinden.

5. Waarom Mexon Technology persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt

Mexon Technology verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de website te garanderen. Deze informatie kan Mexon Technology gebruiken voor acties of berichten van informerende aard. Mexon Technology verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse. Zo kunnen we het dienstenaanbod van de website verder op punt stellen.

Mexon Technology verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. Mexon Technology kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • Bestellingen– om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan.
 • Onderhoud van uw account– om uw accounts bij Mexon Technology te creëren en te onderhouden,
 • Consumentendienst– om u als consument beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback over onze producten.
 • Betrokkenheid van de consument– om u actiever te betrekken bij onze producten en diensten. Het kan daarbij gaan om het gebruik of de publicatie van inhoud die door de consument is gegenereerd.
 • PersonaliseringMexon Technology kan persoonsgegevens die via de ene bron zijn verzameld (bv. een website) combineren met gegevens die afkomstig zijn van een andere bron (bv. een offline event). Zo krijgt Mexon Technology een vollediger beeld van u als consument, waarmee Mexon Technology u dan weer beter en persoonlijker van dienst kan zijn, onder andere met betrekking tot het volgende:
  • Websites: om uw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of  informatie over eerder gebruik van de website;
  • Producten: om de producten van Mexon Technology te verbeteren, beter af te stemmen op uw behoeften en nieuwe productideeën te bedenken. Dit omvat het gebruik van  demografische informatie, informatie over consumentenprofilering en consumentenfeedback; en
  • Reclame gebaseerd op interesses: om uadvertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses. Een van de manieren waarop Mexon Technology dit doet, is door de activiteiten of verzamelde informatie op de Mexon Technology sites te koppelen aan gegevens die op websites van derden over u zijn verzameld. Dit soort reclame staat ook bekend als “gerichte reclame” of “online behavioural advertising”. Een dergelijke personalisering gebeurt doorgaans via cookies of gelijkaardige technologieën.
  • Reclameberichtenom reclameberichten te versturen als u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten (met inbegrip van informatie over Mexon Technology, zijn producten en diensten, wedstrijden en promoties). Deze berichten kunnen worden verspreid op elektronische wijze (bv. sms, e-mail en online reclame) en via de post.
  • Sociale functies: om u een aantal sociale functies aan te bieden, waaronder:
   • Community-functies op een Mexon Technology site
    Wanneer u een Mexon Technology site met een community-functie bezoekt en foto’s, video’s, illustraties of andere inhoud deelt, kan Mexon Technology de persoonsgegevens die u op dergelijke websites deelt, gebruiken en weergeven.
   • Virale websitefuncties
    Mexon Technology kan uw persoonsgegevens gebruiken om u virale websitefuncties aan te bieden, zoals een “tell-a-friend”-programma, waarmee u bepaalde nieuwsberichten, productinformatie, promoties en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden.
    Hiervoor moet gewoonlijk persoonlijke contactinformatie (zoals namen en e-mailadressen) worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht / de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers.

Sociale netwerken van derden

Mexon Technology kan uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u sociale netwerk-functies van derden gebruikt, zoals “Facebook Connect” of “Facebook Like”. Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de Mexon Technology sites, onder andere met het oog op de organisatie van wedstrijden en om u de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden.

Als u deze functies gebruikt, is het mogelijk dat Mexon Technology bepaalde persoonsgegevens over u kan verkrijgen via het sociale netwerk in kwestie. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die Mexon Technology over u kan verkrijgen, vindt u terug op de website van het betreffende sociale netwerk.

Andere specifieke doeleinden

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor andere specifieke bedrijfsdoeleinden, zoals de dagelijkse werking en veiligheid van de Mexon Technology sites, om demografische studies of audits uit te voeren en om met u contact op te nemen voor consumentenonderzoek.

 6. Geeft Mexon Technology uw persoonsgegevens door aan derden?

Mexon Technology behandelt uw gegevens op vertrouwelijke wijze  en deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden, noch geheel, noch gedeeltelijk. 

Weliswaar kan Mexon Technology uw gegevens delen met dienstverlenende bedrijven die wij gebruiken voor het beheer van de website of om diensten namens Mexon Technology uit te voeren. Bijgevolg hebben deze dienstverlenende bedrijven mogelijks toegang tot en maken zij mogelijks gebruik van uw persoonsgegevens, voor zover nodig om hun opdracht uit te voeren.

Mexon Technology zal met betrekking tot uw gegevens optreden in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving in verband met de bescherming van persoonsgegevens.

7. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?  

Elke bezoeker van de Website heeft het kosteloze recht op inzage, kopie, wijziging, verbetering en verwijdering van zijn of haar gegevens.

U kunt al deze rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar privacy@mexontechnology.com.

7.1. Recht op inzage, kopie en verbetering
U hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen. Als Mexon Technology geen kopie kan geven van uw persoonsgegevens, zal het u laten weten waarom dat niet mogelijk is.

U hebt ook het recht om Mexon Technology te vragen onjuistheden in uw persoonsgegevens te verbeteren, of onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

7.2. Recht op gegevenswissing en beperking van verwerking

U hebt het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens gewist worden, wanneer deze niet (langer) nodig zijn voor de doeleinden die Mexon Technology nastreeft, wanneer u niet langer uw toestemming geeft of wanneer de verwerking onrechtmatig zou zijn. U richt in dat geval een gedagtekend en ondertekend verzoek aan Mexon Technology, met in bijlage een kopie van uw identiteitskaart.

Mexon Technology kan de gegevenswissing weigeren wanneer er een rechtsvordering is of ter vrijwaring van andermans rechten.

U kunt in dat geval vragen dat de gegevensverwerking beperkt wordt.

7.3. Recht om u uit te schrijven voor nieuwsberichten

U hebt het recht om u uit te schrijven voor nieuwsberichten over Mexon Technology (“opt-out”) en kunt dat doen door de instructies te volgen in het betreffende reclamebericht
of ons een verzoek te sturen.

7.4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen van Mexon Technology naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

7.5. Recht om een klacht in te dienen

Als u moeilijkheden ondervindt bij het uitoefenen van uw rechten of als u denkt dat Mexon Technology zijn plichten niet nakomt, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) voor Nederland.

8. Wat doet Mexon Technology om uw persoonsgegevens te beveiligen?

Mexon Technology maakt gebruik van de gangbare technieken volgens de huidige technologische ontwikkelingen om de door de bezoekers meegedeelde informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft Mexon Technology een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder:

  • Beveiligde bedrijfsomgeving:
   Mexon Technology slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, vertegenwoordigers en contractanten van Mexon Technology op “need-to-know”-basis. Mexon Technology volgt in dit verband ook de normen die in de sector algemeen zijn aanvaard.
 • Voorafgaande authenticatie voor accounttoegang:
  Mexon Technology verifieert de identiteit van zijn geregistreerde consumenten (login-ID en wachtwoord) alvorens ze toegang krijgen tot of wijzigingen kunnen aanbrengen in hun account. De bedoeling hiervan is toegang door onbevoegden te voorkomen.

Merk op dat deze beveiligingen niet van toepassing zijn op persoonsgegevens die u deelt op openbare plaatsen, zoals community-websites.

Mexon Technology neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de bezoeker meegedeeld worden aan Mexon Technology zoveel als mogelijk te garanderen. Elke bezoeker erkent evenwel dat de verstrekking van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De bezoeker erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonsgegevens door derden, die geen toestemming hebben om dit te doen, niet kan worden toegewezen aan Mexon Technology, noch dat Mexon Technology hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld, tenzij dergelijke schade ontegensprekelijk hoofdzakelijk veroorzaakt zou zijn door een intentioneel handelen of grove nalatigheid van Mexon Technology.

9.        Wat kunt u doen als het toch misloopt met de beveiliging van uw persoonsgegevens?

Mexon Technology zal elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur melden aan de nodige betrokkenen.

Mexon Technology stelt alles in het werk om zulke problemen zo snel mogelijk op te lossen en werkt haar beveiligingsbeleid regelmatig bij om zulke problemen in de toekomst te vermijden.

U kunt als gebruiker altijd contact opnemen met Mexon Technology en, indien nodig, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) zoals hierboven uiteengezet.

10. Toepasselijk recht en geschillen

Deze Privacyverklaring wordt beheerst door de Nederlandse wetgeving.

In geval van geschillen of betwisting is de rechtbank van Utrecht bevoegd.

11.  Hoe kunt u ons contacteren?

Mexon Technology B.V. treedt op als “verantwoordelijke voor de verwerking” voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacyverklaring. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop Mexon Technology B.V. persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons contact op via:

Telefoon +31 (0) 33-4321700 (Nederland)
E-mail privacy@mexontechnology.com
Brief naar
Mexon Technology Nederland
Plesmanstraat 2
3833 LA LEUSDEN
Nederland